Bireysel Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu Sözleşme, (“Sözleşme”)
Hülya Sokak, Mehtap Apt, 8/1 Moda, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim,
www.surdurulebiliryasam.tv web sitesi faaliyetlerini gerçekleştiren Tuna Özçuhadar Şahıs Şirketi
(buradan sonra “SYTV” olarak anılacaktır.)
ile,
anılan web sitesine üye olarak film izleyen, hizmetlerden ve bilgilerden faydalanan, sitenin sağladığı fonksiyonları kullanan ya da filmlere yorumlarda bulunan gerçek kişi kullanıcılar (buradan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)
arasında onaylanmıştır.
SYTV ve Kullanıcı işbu Sözleşme’de zaman zaman münferiden “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.


2- Sözleşmenin Konusu

www.surdurulebiliryasam.tv, SYTV’nin Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nde gösterilen (veya aynı kriterlerle SYTV için seçilen) belgesellerin, kısa filmlerin ve animasyonların Türkçe alt yazı ile izlenebileceği, özel, kamu ve/veya sivil toplum kurumlarının sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarına ilişkin filmlerinin ve bilgilerinin paylaşılabildiği ve bu filmlere, siteye üye olan Kullanıcılar’ın yorum yapabileceği bir web sitesidir. Filmler, SYTV’nin web sitesinde ücret mukabili veya ücretsiz olarak izlenebilmekte ve bireysel üyelik seçeneği sunularak Kullanıcı’nın filmlere veya bilgilere ilişkin sağlanmış olan hizmetlerden faydalanması amaçlanmıştır.
İşbu Sözleşme, Kullanıcı’ların SYTV tarafından sunulan portal hizmetlerinden üye olarak faydalanmasına ilişkin ilke ve şartları düzenler.


3- Üyelik Kaydı

SYTV’nin sağlamış olduğu portal hizmetlerinden faydalanılabilmesi için, Kullanıcı’nın web sitesinde doldurulması zorunlu alan olarak belirtilen e-mail adresini, ad ve soyadını sisteme eklemesi ve bir şifre belirlemesi gereklidir.

4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Kullanıcı, SYTV’nin web sitesine üye olabilmek için sisteme girdiği tüm verilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebi ile SYTV’nin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgilerin doğru olmadığının saptanması halinde SYTV, ilgili Kullanıcı’nın site üyeliğini askıya alabilir ve gerekmesi halinde iptal edebilir.

4.3. Kullanıcı, sisteme giriş şifresini bir başka kişi veya kurumla paylaşması halinde doğacak tüm zararları ve şifrenin paylaşılmasından kaynaklanan tazmin taleplerinin tümünü karşılayacağını kabul ve beyan eder.

4.4. Kullanıcı, web sitesine üye olmadan veya üye olduktan sonra site tarafından kendisine sağlanan imkanları mevzuata uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kusuruyla SYTV’nin web sitesini kullandığı esnada sitenin arızalanmasına, çalışmasını durdurmasına veya sekteye uğramasına veya herhangi bir fiili ile web sitesinin donanım ve yazılımsal diğer teknik kısımlarının zarar görmesine sebebiyet vermesi halinde, ortaya çıkacak tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Ayrıca SYTV, Kullanıcı’nın bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde, üyeliği iptal ederek Kullanıcı’nın siteye erişimini engeller. SYTV’nin bu konudaki hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

4.5. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin 4.4. maddesinde belirtildiği üzere, web sitesini kamu düzenini bozucu ve genel ahlaka aykırı amaçlarla kullanamaz ve SYTV’nin sağladığı hizmet gereği tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuattan ve ikili sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerine ve halel getirecek şekilde faaliyette bulunamaz. Ayrıca, SYTV’ye ve web sitesinde yer alan filmlerin veya bilgilerin fikri mülkiyet haklarına sahip kişi ve kurumlara ait olan telif hakkı ve sair haklarını hiçbir surette ihlal edemez, web sitesinde yer alan verilerin hiçbirini ticari amaçlarla kullanamaz çoğaltamaz, iktisap edemez yeniden yayınlayamaz ve üçüncü kişilerin kullanımına sunamaz. Halka açık bir gösterim yapmak isteyen Kullanıcılar’ın, SYTV’ye ait web sitesinde yer alan “Gösterim Düzenle” seçeneği aracılığı ile burada istenen bilgileri, SYTV aracılığı ile yönetmen/yapımcıyla paylaşması ve gösterim izni alması gerekmektedir.

4.6. Kullanıcı, SYTV’nin yer sağlayıcı olması nedeniyle, kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından beyan edilen fikir ve düşüncelerin hukuka uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendi beyanlarından ötürü karşılaşabileceği hukuki veya cezai yaptırımlardan münferiden sorumlu olduğunu kabul eder.

4.7. Kullanıcı, SYTV’nin web sitesine üye olan diğer Kullanıcılar’ın verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını ve ulaşmaya teşebbüs etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.8. SYTV, kendi yayın ilke ve politikalarının gerektirmesi halinde, Kullanıcı’nın üyeliğini tek taraflı olarak silebilir. Bu durumda, Kullanıcı tarafından girilmiş olan şahsi veriler derhal imha edilir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olmakla, SYTV’nin bu tasarrufunu peşinen kabul etmiş sayılır.

4.9. SYTV, web sitesinin ve üyelik işleminin sonrasında sağlanacak olan portal hizmetlerinin hatasız çalışması için gereken azami özeni gösterdiğini beyan eder.

4.10. SYTV, web sitesinde yer alan ve kendisi tarafından sağlanan diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan eder. Bu bilgiler, SYTV tarafından Kullanıcılar’a önceden bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir ve çıkartılabilir.

4.11. SYTV, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

5- Gizlilik

5.1. SYTV, Kullanıcılar tarafından web sitesine erişim amacı ile girilmiş olan verilerin (“Kişisel Bilgi”) korunması için gereken azami özeni göstermekle yükümlüdür.

5.2. SYTV Kullanıcılar’ına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için Kullanıcılar’ın özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin Kişisel Bilgi’lerini kullanabilir. SYTV, üyenin portal hizmetlerini alırken www.surdurulebiliryasam.tv internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. www.surdurulebiliryasam.tv yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

5.3. SYTV, üyenin Kişisel Bilgi’lerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

a) Yasal gereklere uygun hareket etmek veya SYTV ya da SYTV’nin web sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için,
b) SYTV ve web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde,
c) SYTV’ye ait web sitesinde ve SYTV’nin kendi bünyesinde kullanılmak üzere Kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
d) Kullanıcı’nın, web sitesinden ve SYTV’den talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve Kullanıcı'ya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir. SYTV, Kullanıcılar’ının şahsi bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

5.4. Kullanıcı’ların sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" veya “çerez” adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcılar’ın daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

6- Sözleşmenin Feshi ve Son Hükümler

6.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi veya SYTV tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SYTV, Kullanıcı’nın üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcı’nın üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir

6.2. Taraflar, SYTV'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının kesin delil olarak, uygun şekilde esas alınacağını ve işbu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6.3. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

6.4. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın SYTV’ye ait web sitesinde yer alan “Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylıyorum” butonunu seçtiği anda akdedilmiş ve bu tarihte yürürlüğe girmiştir.